Quy định về môi trường

Các quy định về môi trường rất đa dạng từ quyđịnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân,đến xử lý vi phạm về môi trường.

Để được giải đáp, xin liên hệ: 04. 629 68 157 - 09 88 88 29 49

 

STT

TÊN TÀI LIỆU

ĐƠN VỊ

BAN HÀNH

SỐ

NĂM BAN HÀNH

GHI CHÚ

LUẬT

1

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2005

QUỐC HỘI

52/2005/QH11

12/12/2005

Hiệu lực từ 01/07/2006

NGHỊ ĐỊNH

1

 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHÍNH PHỦ

80/2006/NĐ-CP

09/08/2006

 

Lưu trong tập Tài liệu hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật 2005

Thay thế nghị định 175/CP, nghị định 143/2004/NĐ-CP về thi hành luật bảo vệ môi trường

2

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHÍNH PHỦ

81/2006/NĐ-CP

09/08/2006

Lưu trong tập Tài liệu hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật 2005

Thay thế nghị định số 121/2004/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường ngày 12/5/2004

3

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC CẤP PHÉP THĂM DÒ KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

CHÍNH PHỦ

149/2004/NĐ-CP

27/7/2004

Tài liệu hội nghị tập huấn quy định việc cấp phép thăm dò khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

4

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

CHÍNH PHỦ

34/2005/NĐ-CP

17/3/2005

Tài liệu hội nghị tập huấn quy định việc cấp phép thăm dò khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

5

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

CHÍNH PHỦ

67/2003/NĐ-CP

13/6/2003

 

6

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 67/2003/NĐ-CP VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

CHÍNH PHỦ

04/2007/NĐ-CP

08/01/2007

Bổ sung nghị định 04/2007/NĐ-CP

7

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

CHÍNH PHỦ

59/2007/NĐ-CP

09/04/2007

 


 

THÔNG TƯ

1

THÔNG TƯ LIÊN BỘ: QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ KẾ HOẠCH HOÁ CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG

UBKHNN-BỘ KHCNMT

155/TTLB

11/4/1994

Lưu trong tập Các thông tư-chỉ thị hướng dẫn thi hành luật bảo vệ Môi trường

2

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ ĐANG HOẠT ĐỘNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1420/MTg

26/11/1994

Lưu trong tập Các thông tư-chỉ thị hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường

3

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC, QUYỀN HẠN và PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1485/MTg

12/12/1994

Lưu trong tập Các thông tư-chỉ thị hướng dẫn thi hành luật bảo vệ Môi trường

4

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 149/2004/NĐ-CP NGÀY 27/7/2004 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC CẤP PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

02/2005/TT-BTNMT

24/6/2005

Tài liệu hội nghị tập huấn quy định việc cấp phép thăm dò khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

5

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2005/NĐ-CP NGÀY 17/3/2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

05/2005/TT-BTNMT

22/7/2005

Tài liệu hội nghị tập huấn quy định việc cấp phép thăm dò khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

6

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

08/2006/TT-BTNMT

08/09/2006

Lưu trong tập Tài liệu hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật 2005

Thay thế thông tư 490/1998/TT-BKHCNMT

7

THÔNG TƯ HUỚNG DẪN ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ VÀ THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ, ĐĂNG KÝ, CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ, MÃ SỐ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

12/2006/TT-BTNMT

26/12/2006

 

8

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI VÀ QUYẾT ĐỊNH DANH MỤC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CẦN PHẢI XỬ LÝ

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

07/2007/TT-BTNMT

03/07/2007

 

9

THÔNG TƯ HƯỚNG ĐẢM BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TRONG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

10/2007/TT-BTNMT

22/10/2007

Thiết kế chương trình quan trắc môi trường ( bao gồm xác định tuyến, điểm lấy mẫu đánh dấu trên sơ đồ, …) Biểu mẫu nhật ký quan trắc và phân tích môi trường.


 

QUYẾT ĐỊNH

1

QUYẾT ĐỊNH SỐ 155/1999/QĐ-TT NGÀY 16/4/1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ V/v ban hành quy chế quản lý chất thải nguy hại

 

BỘ KH-CN-MT

155/1999/QĐ-TTg

16/4/1999

Văn bản pháp luật mới về khoa học công nghệ môi trường-tập 2

 

2

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỒNG NAI. V/v: ban hành quy định an toàn về thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý, và tiêu hủy chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng nai

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

2582/2001/QĐ.CT.UBT

30/7/2001

Tài liệu Quy định an toàn về thu gom, lưu trữ, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng nai

3

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỒNG NAI. V/v ban hành “quy định phân vùng môi trường nước và không khí để áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường TCVN-2001 trên địa bàn tỉnh”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

210/2005/QĐ.UBT

20/1/2005

 

4

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG. V/v: bắc buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

22/2006/QĐ-BTNMT

18/12/2006

 

5

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỜNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

23/2006/QĐ-BTNMT

26/12/2006

 


 

 

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

1

TCVN 5937:2005: CHẤT LƯƠNG KHÔNG KHÍ. Tiêu chuẩn tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh

BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

TCVN 5937:2005

2006

 

2

TCVN 5938:2005: CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ. Nông độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh

BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

TCVN 5938:2005

2006

 

3

TCVN 5939:2005: CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ. Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

TCVN 5939:2005

2006

 

4

TCVN 5940:2005: CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ- Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

TCVN 5940:2005

2006

 

5

TCVN 5945:2005: NƯƠC THẢI CÔNG NGHIỆP. Tiêu chuẩn thải

BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

TCVN 5945:2005

2006

 

6

TCVN 6705:2000: CHẤT THẢI RẮN KHÔNG NGUY HẠI. Phân loại

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TCVN 6705:2000

2004

Tuyển tập tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường tập 3

7

TCVN 6706:2000: CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI. Phân loại

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TCVN 6706:2000

2004

Tuyển tập tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường tập 3

8

TCVN 6707:2000: CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI. Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa.

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TCVN 6707:2000

2004

Tuyển tập tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường tập 3

9

TCVS 3733/2002/QĐ-BYT: TIÊU CHUẨN TIẾNG ỒN.

 

BỘ Y TẾ

TCVS 3733/2002/ QĐ-BYT

 

2003

Tập tiêu chuẩn Vệ sinh Lao động

10

TCVS 3733/2002/QĐ-BYT: TIÊU CHUẨN VI KHÍ HẬU.

BỘ Y TẾ

TCVS 3733/2002/ QĐ-BYT

 

2003

Tập tiêu chuẩn Vệ sinh Lao động

11

TCVS 3733/2002/QĐ-BYT: HOÁ CHẤT - GIỚI HẠN CHO PHÉP TRONG KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC

BỘ Y TẾ

TCVS 3733/2002/ QĐ-BYT

 

2003

Tập tiêu chuẩn Vệ sinh Lao động

12

TCVN ISO14001:2005;14004:2005; 14010:1997-14012:1997, 14020:2000, 14021:2003; 14024:2005;14025:2003; 14040:2000;14041:2000

BỘ KHCN&MT

TCVN

2005

Tập các tiêu chuẩn nhà nước việt nam-hệ thống quản lý môi trường

13

TCVN 5053:1990: MÀU SẮT TÍN HIỆU VÀ DẤU HIỆU AN TOÀN

VIỆN NCKH

 &BHLĐ

TCVN

1990

 

14

TCVN 4601:1988: TRỤ SỞ CƠ QUAN- TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

BỘ XÂY DỰNG

-

1997

Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam. Tập 4

VĂN BẢN KHÁC

1

CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

36-CT/TW

25/6/1998

 

 

2

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI về tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

17/2004/CT-UBT

04/6/2004

Tài liệu hội nghị tập huấn quy định việc cấp phép thăm dò khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước